شنبه، 04 اسفند 1397 تاریخ آخرین بروزرسانی   1397/12/01 16:42:13 مهمان  
ورود
EN
بازگشت بازگشت
استعلام درمان بیمه کوثر

استعلام بیمه درمان


  کدبیمه شده اصلی
سال تولد جهت اولین استعلام یا کلمه عبور کلمه عبور
 


جستجو

بیمه شده گرامی ،هزینه های درمان شماحداکثرپس از72ساعت از تاریخ حواله درج شده درگزارش هزینه هابه حساب واریزمی گردد
نحوه پیگیری هزینه های درمان نحوه پیگیری هزینه های درمان

تغییر کلمه عبور و ویرایش اطلاعات کاربری تغییر کلمه عبور و ویرایش اطلاعات کاربری
بیمه نامه ها جهت انتخاب

افراد تحت تکفل
برای این بیمه گذار و افراد تحت تکفل،ثبت نگردیده است.
بیمه نامه
برای این بیمه گذار و افراد تحت تکفل،بیمه نامه ثبت نگردیده است.
معرفی نامه
برای این بیمه گذار و افراد تحت تکفل،معرفی نامه ثبت نگردیده است.
خسارت های بیمارستانی
برای این بیمه گذار و افراد تحت تکفل،هزینه بیمارستانی ثبت نگردیده است.
خسارت های پاراکلینیکی
برای این بیمه گذار و افراد تحت تکفل،هزینه پاراکلینیکی ثبت نگردیده است.
اسناد عودتی
مبالغ پرداختی
برای این بیمه گذار و افراد تحت تکفل،هزینه پرداخت شده ثبت نگردیده است.