چهارشنبه، 04 اردیبهشت 1398 تاریخ آخرین بروزرسانی   1398/02/04 14:05:20 مهمان  
ورود
EN
بازگشت بازگشت
خطرات تحت پوشش

در بیمه آتش سوزی خطرها به دوگروه به شرح زیر تقسیم بندی شده اند:

1. خطرهای اصلی که «حريق، انفجار و صاعقه» را در بر می‌گیرند.
2. خطرهای تبعی که «زلزله، سیل، طوفان، سقوط هواپیما و قطعات منفصله، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف، سنگینی برف، شکست شیشه، سرقت با شکست حرز، هزينه پاکسازی و برداشت ضایعات، ظروف تحت فشار صنعتی و غیره را شامل می‌شود.

مشخصات خطرهای اصلی:
الف- خطرها از یکدیگر تفکیک نشده و هر سه خطر با هم تحت پوشش قرار می‌گیرند؛ به عبارت دیگر بیمه آتش سوزی معمولی شامل خطرهای حریق، انفجار و صاعقه است.
ب – خطرهای اصلی به صورت مستقل از خطرهای تبعی می توانند تحت پوشش قرار گیرند.
ج – معمولاً شامل فرانشیز نیستند.

تعریف حریق:
حریق عبارت است از ترکیب هر ماده سوختنی با اکسیژن به شرط آن که با شعله و حرارت همراه باشد و داراي چنان حرارتي باشد كه گسترش وتوسعه يابد. بنابراين اگر عمل سوختن ادامه و يا توسعه نیابد نمي‌توان آن را به منزله آتش‌سوزي تلقي نمود مانند سوختگي لباس يا قالي در اثر آتش سيگار.

تعریف انفجار:
انفجار عبارت است از هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز یا بخار.

تعریف صاعقه:
عبارت است از تخلیه بارالکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القای دوبار مخالف به وجود می‌آید. مقصود از بيمه خطر صاعقه تنها خسارت وارد در اثر آتش‌سوزی ناشی از صاعقه نیست بلکه بیشتر به خسارات مستقيم ناشي از صاعقه ناظر است که اصطلاحاً آن را صاعقه سرد مي‌نامند و بدون آتش‌سوزي توليد می‌شود مانند: گداخته شدن، تركيدن در اثر فشار هوا، سوختن از رو.
در بيمه صاعقه خساراتی وجود دارد که طبق شرايط عمومي بيمه آتش‌سوزي قابل تأديه نيست، مانند:
صاعقه اي كه در نزديكي موتور يا ماشين ديگري به سيم هاي موجود در هواي آزاد كه نيروي برق را به آن موتور و يا ماشين منتقل می کند اصابت كند بار زياد حاصل از برخورد صاعقه و سيم به موتور منتقل و باعث خرابي دستگاه‌ها می‌گردد كه طبق ماده 4 شرايط مندرج در ظهر بيمه نامه آتش سوزي اين‌گونه خسارات از عهده بيمه گر خارج است.

بطور خلاصه خساراتي كه در اثر حرارت مستقيم يا غيرمستقيم صاعقه و يا در اثر نيروي آن توليد شوند خسارات مستقيم صاعقه هستند كه بيمه شده محسوب می‌گردند. اما خساراتي را كه در اثر انرژي الكتريكي صاعقه توليد شوند خسارت غيرمستقيم صاعقه می‌نامند كه تحت پوشش قرار ندارد.

مشخصات خطرهای اضافی:
الف – هریک از خطرها نرخ جداگانه‌ای دارند که در صورت تحت پوشش قرار گرفتن، نرخ آن به نرخ خطرهای اصلی اضافه می شود.
ب – خطرهای تبعی مستقل از خطرات اصلی نمی‌توانند تحت پوشش قرارگیرند. به عبارت دیگر اموال و دارایی‌های بیمه گذار باید تحت پوشش خطرهای اصلی قرار گیرد تا بتوانیم خطرات تبعی را نیز بیمه کنیم.
ج –  معمولاً شامل فرانشیز هستند.

تعاریف، تعهدات و استثنائات هر یک از خطرهای اضافی را در اینجا مطالعه کنید.

 


تاریخ انتشار:یکشنبه، 26 اردیبهشت 1395 ساعت 09:48:31 تاریخ آخرین ویرایش:یکشنبه، 07 خرداد 1396 ساعت 14:13:38 توسط:روابط عمومی تعداد بازدید از این صفحه:3365